Integritetspolicy

Vi på SSIL – För vård och omsorg värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss. Här beskrivs hur vi inom SSIL arbetar med dataskydd. Här beskrivs också vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här policyn täcker därför nödvändig information om detta, varför vi tycker det är viktigt att du läser och förstår informationen.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel handla om ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din IP-adress.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi tillämpliga lagar och regler, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. Där finns regler om när och hur dina personuppgifter får behandlas och vilka rättigheter du har när vi behandlar personuppgifterna.

En personuppgift behandlas av oss när vi till exempel samlar in, registrerar, lagrar och överför personuppgifter. Vilken typ av behandling som vi utför avseende dina personuppgifter beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss och i vilka egenskaper du agerar. För att underlätta för dig, har vi delat in policyn i olika kategoriavsnitt utifrån vilka tjänster du använder hos oss där du under respektive kategori kan läsa om vilka behandlingar som utförs.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

SSIL – För vård och omsorg (vilket är det enda bolaget som ingår i Marknadsdata Information i Ljusdal AB, 556687-8483) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs inom SSILs olika verksamhetsområden. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och hur länge?

Du som är handläggare har möjlighet att lämna en förfrågan hos oss angående placeringar på boenden som använder vår tjänst. Vi kommer att behandla de kontaktuppgifter du anger och ditt meddelande i syfte att hantera din förfrågan.
För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att behandla din förfrågan Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och SSILs berättigade intresse av att kunna behandla din förfrågan SSIL behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats
Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar på papper för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. När vi hjälpt dig med ditt ärende förstörs anteckningarna.
För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att behandla din fråga Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Arbetsplats
 • Din fråga
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och SSILs berättigade intresse av att kunna besvara din fråga SSIL behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats

Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande.

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att behandla din fråga Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Arbetsplats
 • Din fråga
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och SSILs berättigade intresse av att kunna besvara din fråga SSIL behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats

1.4.1 Utbildningsdagar

Om du som handläggare anmäler dig till någon av våra Utbildningsdagar kommer vi att använda dina personuppgifter för att kunna hantera din bokning av eventet.

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att hantera inbjudningar och deltaganden på evenemang Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
 • Kostpreferens
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din bokning av ett av våra evenemang. Fullgörande av avtal SSIL behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats

1.4.2 STORA LSS-Dagen

Du som privatperson kan anmäla dig till våra event STORA LSS-dagen. Vid anmälan behöver du samtycka till vår registrering och behandling av dina personuppgifter.

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att hantera din anmälan till evenemang Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
Behandlingen sker med samtycke som rättslig grund SSIL behandlar dina personuppgifter till dess att evenemanget är genomfört

Vi på SSIL behandlar dina personuppgifter för att skicka marknadsföring och information om våra tjänster och samarbetspartners via mejl eller brev.

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att skicka marknadsföring och information om våra tjänster och samarbetspartners som är relevanta för din yrkesroll Från dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Från andra källor:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och SSILs berättigade intresse att kunna informera om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för din yrkesroll Information sparas upp till två (2) år från det att insamlingen gjordes
För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att förbereda och fullfölja kvalitetsuppföljningen. Från dig:
 • Din uppfattning om placeringen
Från verksamheten du placerat/varit placerad hos:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SSILs berättigade intresse av att kunna förbereda och fullfölja kvalitetsuppföljningen för verksamheten som du är referensperson åt SSIL behandlar dina personuppgifter så länge kundens kvalitetsuppföljning är publicerad i vår plattform

SSIL kan komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som SSIL eller bolag i Byggfaktakoncernen har affärsmässig kontakt med såsom; kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Detta gäller potentiella, pågående och avslutade kontakter som lagras i affärsrelaterade avtal eller faktureringsunderlag.

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att fullgöra och ingå avtal mellan ert bolag och SSIL
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
SSILs berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare och fullgöra avtal med arbetsgivaren. SSILs sparar dina uppgifter under avtalsperioden så länge de är aktuella, det vill säga under den tid som du är vår kontaktperson för det bolag som vi har ett avtal med. Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. Därefter gallras dina uppgifter.
För fakturering och administration
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och SSIL Som ovan
För utskick av information och marknadsföring av våra tjänster
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SSILs berättigade intresse att kunna informera om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll Som ovan
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat bokföringslagen. SSIL behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes eller avtalet upphörde.
För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsplats
 • Befattning
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose SSILs berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att SSIL ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

2. Hur har vi bedömt intresseavvägningen när den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

3. Var lagras och med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit olika tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig delning, obehörig tillgång till samt andra olagliga eller obehöriga sätt att behandla dina personuppgifter. Vi arbetar enligt gällande policys och tillämpar rutiner för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst. Våra system är även skyddade för otillbörlig åtkomst av bl.a. brandväggar och kryptering.

Om vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan kan några eller samtliga av dessa personuppgifter komma att delas med vissa särskilda mottagare. När vi delar dina personuppgifter ser vi till att mottagaren behandlar dem i enlighet med denna integritetsinformation, genom att bland annat ingå dataöverföringsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med mottagarna. Avtalen säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och denna integritetspolicy. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part.

Du har rätt att invända mot delningen av dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter som registrerad och specifikt din rätt att invända hittar du under punkt 4.

3.1.1 Koncernbolag

Mottagare: Företag inom Byggfaktakoncernen, belägna inom EU.

Syfte och rättslig grund:Detta kan krävas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Om delning av dina personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja det intresset, och intresset väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade, kan delning ske på den lagliga grunden berättigat intresse.

3.1.2 Leverantörer och underleverantörer

Mottagare: Vi har avtal med andra företag som utför vissa tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. hantering av CRM-system och prenumerationer på våra nyhetsbrev. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela uppgifterna för andra ändamål.

Syfte och rättslig grund: Vi behöver ibland få tillgång till tjänster från andra företag. Då har vi ett berättigat intresse att kunna få tillgång till dessa. Om delning av dina personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja det intresset, och intresset väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade, kan delning ske på den lagliga grunden berättigat intresse. Dessa företag får dock inte behandla eller använda dina personuppgifter för några andra ändamål än att utföra tjänsterna under avtalet.

3.1.3 Myndigheter

Mottagare: Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten eller andra myndigheter och domstolar.

Syfte och rättslig grund: Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela personuppgifter med vissa myndigheter. Delning kan också ske i vissa fall när du uppmanat oss att göra det. Således kan delning till myndigheter ske på de lagliga grunderna skyldighet att fullgöra en rättslig förpliktelse eller samtycke.

4. Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi generellt vilka personuppgifter som behandlas av oss i olika sammanhang. Om du vill veta mer om huruvida vi behandlar just dina personuppgifter, och i vilken omfattning detta sker, kan du kontakta oss enligt nedan och begära information om vilka personuppgifter vi behandlar.
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SSIL. Önskar du få tillgång till den information vi har om dig oftare än en gång per år tillkommer en avgift vars storlek avgörs i ditt unika fall. Om du gör en begäran om tillgång kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Vi strävar efter att alltid ha korrekta personuppgifter om dig och uppdatera dessa när så behövs. Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga kan du begära att de rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig exempelvis om:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att du i vissa särskilda situationer har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Ett exempel på en sådan situation är om du invänt mot en viss behandling. Under tiden vi utreder om vårt intresse väger tyngre än ditt intresse att personuppgifterna inte behandlas, kan du också ha rätt att till att behandlingen begränsas. Vid en begränsning markeras uppgifterna så att de bara får behandlas för vissa syften.
Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om du invänder har vi inte rätt att behandla uppgifterna längre, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om vi anser oss ha sådana berättigade skäl, eller om uppgifterna behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, kommer vi att meddela dig om detta och om skälen för bedömningen.
Utöver att ha rätt att få ut de uppgifter vi har om dig, har du även rätt att begära att personuppgifterna vi behandlar ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel ett annat företag om du vill använda deras tjänster i stället. Vi är endast skyldiga att överföra uppgifterna till ett annat företag om det är tekniskt genomförbart.

5. Ändring och uppdatering

Vi kan komma att göra ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy i de fall det är nödvändigt. Alla sådana ändringar publiceras här på webbplatsen.

6. Kontakta oss

SSIL - För vård och omsorg

Östernäsvägen 1, 827 32 Ljusdal

Tel: 0651-160 40

 

För allmänna frågor: [email protected]

För frågor om GDPR: [email protected]